LikumdošanaEEI

DIREKTĪVA 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu.

Dabas resursu nodokļa likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”

Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”

Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”

VKP

DIREKTĪVA 2013/56/ES (pārstrādātā versija) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem.

Dabas resursu nodokļa likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

06.07.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" (MK 01.09.2015. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

Ministru kabineta noteikumi Nr.331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu"

Ministru kabineta noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”

IEPAKOJUMS

Iepakojuma likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Dabas resursu nodokļa likums

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”

Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”